Tưởng không hài mà hài không tưởng với những tình huống chỉ ai có bạn thân mới hiểu

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 18/09

Bạn thân là phải "hoạn nạn có nhau", tương thông suy nghĩ...